Update to go 1.18

main
Jan Dittberner 2 years ago committed by Jan Dittberner
parent 7c0ccca665
commit 1d43b4d1b0

@ -1,6 +1,6 @@
module git.cacert.org/cacert-gosigner
go 1.17
go 1.18
require (
github.com/ThalesIgnite/crypto11 v1.2.5
@ -12,7 +12,6 @@ require (
github.com/miekg/pkcs11 v1.1.1 // indirect
github.com/pkg/errors v0.9.1 // indirect
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 // indirect
github.com/stretchr/objx v0.3.0 // indirect
github.com/thales-e-security/pool v0.0.2 // indirect
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20210107192922-496545a6307b // indirect
)

@ -6,25 +6,19 @@ github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSs
github.com/miekg/pkcs11 v1.0.3-0.20190429190417-a667d056470f/go.mod h1:XsNlhZGX73bx86s2hdc/FuaLm2CPZJemRLMA+WTFxgs=
github.com/miekg/pkcs11 v1.1.1 h1:Ugu9pdy6vAYku5DEpVWVFPYnzV+bxB+iRdbuFSu7TvU=
github.com/miekg/pkcs11 v1.1.1/go.mod h1:XsNlhZGX73bx86s2hdc/FuaLm2CPZJemRLMA+WTFxgs=
github.com/pkg/errors v0.8.1 h1:iURUrRGxPUNPdy5/HRSm+Yj6okJ6UtLINN0Q9M4+h3I=
github.com/pkg/errors v0.8.1/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
github.com/pkg/errors v0.9.1 h1:FEBLx1zS214owpjy7qsBeixbURkuhQAwrK5UwLGTwt4=
github.com/pkg/errors v0.9.1/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/objx v0.3.0 h1:NGXK3lHquSN08v5vWalVI/L8XU9hdzE/G6xsrze47As=
github.com/stretchr/objx v0.3.0/go.mod h1:qt09Ya8vawLte6SNmTgCsAVtYtaKzEcn8ATUoHMkEqE=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.7.0 h1:nwc3DEeHmmLAfoZucVR881uASk0Mfjw8xYJ99tb5CcY=
github.com/stretchr/testify v1.7.0/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.7.1 h1:5TQK59W5E3v0r2duFAb7P95B6hEeOyEnHRa8MjYSMTY=
github.com/stretchr/testify v1.7.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/thales-e-security/pool v0.0.2 h1:RAPs4q2EbWsTit6tpzuvTFlgFRJ3S8Evf5gtvVDbmPg=
github.com/thales-e-security/pool v0.0.2/go.mod h1:qtpMm2+thHtqhLzTwgDBj/OuNnMpupY8mv0Phz0gjhU=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20210107192922-496545a6307b h1:h8qDotaEPuJATrMmW04NCwg7v22aHH28wwpauUhK9Oo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20210107192922-496545a6307b/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=

Loading…
Cancel
Save